2017, നവംബർ 21, ചൊവ്വാഴ്ച

ഇരുന്നൂറ്റിയറുപത്തിയാറാം ദിവസം: എസക്കിയേല്‍ 44 - 48


അദ്ധ്യായം 44
ദേവാലയത്തിലെ നിബന്ധനകള്‍
1: വിശുദ്ധസ്ഥലത്തിന്റെ പുറത്തു കിഴക്കോട്ടു ദര്‍ശനമായി നില്‍ക്കുന്ന പടിപ്പുരയിലേക്കു് അവനെന്നെ തിരിയെക്കൊണ്ടു വന്നു; അതു് അടച്ചിരുന്നു.   
2: കര്‍ത്താവെന്നോടരുളിച്ചെയ്തു: ഈ പടിപ്പുര എപ്പോഴും അടച്ചിരിക്കും; അതു തുറക്കപ്പെടുകയില്ല. ആരുമതിലൂടെ പ്രവേശിക്കുകയുമില്ല. എന്തെന്നാല്‍ ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ കര്‍ത്താവതിലൂടെ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു; അതുകൊണ്ടു് അതടഞ്ഞുകിടക്കണം.   
3: കര്‍ത്താവിന്റെ സന്നിധിയില്‍ അപ്പം ഭക്ഷിക്കാന്‍ രാജാവിനുമാത്രം അവിടെയിരിക്കാം. അവന്‍ പടിപ്പുരയുടെ പൂമുഖത്തിന്റെ പാര്‍ശ്വകവാടത്തിലൂടെ പ്രവേശിക്കുകയും ആ വഴിയിലൂടെത്തന്നെ പുറത്തുപോവുകയും വേണം.   
4: വടക്കേപടിപ്പുരയിലൂടെയവനെന്നെ ദേവാലയത്തിന്റെ മുന്‍വശത്തേക്കു കൊണ്ടുവന്നു. കര്‍ത്താവിന്റെ തേജസ്സു് ദേവാലയത്തില്‍ നിറഞ്ഞുനില്‍ക്കുന്നതു ഞാന്‍ കണ്ടു.   
5: ഞാന്‍ കമിഴ്ന്നുവീണു. കര്‍ത്താവെന്നോടരുളിച്ചെയ്തു: മനുഷ്യപുത്രാ, കര്‍ത്താവിന്റെ ആലയത്തെപ്പറ്റി ഞാന്‍ പറയുന്ന ചട്ടങ്ങളും നിയമങ്ങളും സൂക്ഷിച്ചുകാണുകയും കേള്‍ക്കുകയും ശ്രദ്ധിച്ചു മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുക. ദേവാലയത്തില്‍ ആര്‍ക്കു പ്രവേശിക്കാം, ആര്‍ക്കു പ്രവേശിച്ചുകൂടാ എന്നു നീ ഓര്‍ത്തുകൊള്ളുക.   
6: ധിക്കാരികളുടെ ആ ഭവനത്തോടു്, ഇസ്രായേല്‍ഭവനത്തോടുതന്നെ, പറയുക; ദൈവമായ കര്‍ത്താവരുളിച്ചെയ്യുന്നു, ഇസ്രായേല്‍ഭവനമേ, നിന്റെ മ്ലേച്ഛതകളവസാനിപ്പിക്കുക.   
7: എനിക്കു ഭക്ഷണമായി മേദസ്സും രക്തവും സമര്‍പ്പിക്കുമ്പോള്‍ ഹൃദയത്തിലും ശരീരത്തിലും അപരിച്ഛേദിതരായ അന്യരെ എന്റെ വിശുദ്ധസ്ഥലത്തു് പ്രവേശിപ്പിച്ചു് അതിനെ അശുദ്ധമാക്കുന്നതു നിറുത്തുവിന്‍. എല്ലാവിധ മ്ലേച്ഛതകള്‍ക്കുമുപരി നിങ്ങളെന്റെ ഉടമ്പടി ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു.   
8: നിങ്ങളെന്റെ വിശുദ്ധവസ്തുക്കള്‍ സൂക്ഷിച്ചില്ല, എന്റെ വിശുദ്ധ ആലയം സൂക്ഷിക്കാന്‍ നിങ്ങളന്യരെ ഏര്‍പ്പെടുത്തി.   
9: ദൈവമായ കര്‍ത്താവരുളിച്ചെയ്യുന്നു: ഇസ്രായേല്‍ക്കാരുടെയിടയിലുള്ള, ഹൃദയത്തിലും ശരീരത്തിലും അപരിച്ഛേദിതരായ, അന്യരാരും എന്റെ വിശുദ്ധസ്ഥലത്തു പ്രവേശിക്കരുതു്.   
10: ഇസ്രായേല്‍ വഴിപിഴച്ച കാലത്തു് എന്നില്‍നിന്നകന്നു വിഗ്രഹങ്ങളുടെ പുറകേപോയ ലേവ്യരതിനുള്ള ശിക്ഷയനുഭവിക്കും.   
11: ദേവാലയത്തിന്റെ പടിപ്പുര കാവല്‍ക്കാരായും ദേവാലയത്തിലെ പരിചാരകരായും അവര്‍ എന്റെ വിശുദ്ധസ്ഥലത്തു് ശുശ്രൂഷകരായിരിക്കും; ജനങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടിയുള്ള ബലിക്കും ദഹനബലിക്കുമുള്ള മൃഗങ്ങളെ അവര്‍ കൊല്ലണം; അവര്‍ ജനത്തിനു സേ വനം ചെയ്യാന്‍ ചുമതലപ്പെട്ടവരാണു്.   
12: അവര്‍ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ മുമ്പില്‍ ശുശ്രൂഷചെയ്തുകൊണ്ടു് ഇസ്രായേല്‍ ഭവനത്തിനു പാപഹേതുവായിത്തീര്‍ന്നതിനാല്‍ ഞാന്‍ ശപഥം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: അവര്‍ തങ്ങള്‍ക്കുള്ള ശിക്ഷയനുഭവിക്കും; ദൈവമായ കര്‍ത്താവരുളിച്ചെയ്യുന്നു.  
13: എനിക്കു പുരോഹിതശുശ്രൂഷചെയ്യാന്‍ എന്നെയോ എന്റെ വിശുദ്ധവും അതിവിശുദ്ധവുമായ വസ്തുക്കളെയോ അവര്‍ സമീപിക്കരുതു്. തങ്ങളുടെ മേച്ഛതകള്‍നിമിത്തം അവരപമാനം സഹിക്കണം.   
14: എന്നാലും ദേവാലയത്തിന്റെ സൂക്ഷിപ്പിനും സേവനത്തിനും അതിലെ മറ്റെല്ലാ ജോലികള്‍ക്കും ഞാനവരെ നിയമിക്കും.   
15: ഇസ്രായേല്‍ജനത എന്നില്‍നിന്നു വഴിതെറ്റിയപ്പോള്‍ എന്റെ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിന്റെ സൂക്ഷിപ്പുകാരായിരുന്ന സാദോക്കിന്റെ പുത്രന്മാരായ ലേവ്യപുരോഹിതന്മാര്‍ എന്റെ അടുക്കല്‍വന്നു് എന്നെ ശുശ്രൂഷിക്കണം. മേദസ്സും രക്തവും എനിക്കു സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനു് അവര്‍ എന്റെമുമ്പില്‍ നില്‍ക്കണം. ദൈവമായ കര്‍ത്താവരുളിച്ചെയ്യുന്നു.  
16: അവര്‍ എന്റെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തില്‍ പ്രവേശിക്കുകയും എന്റെ മേശയെ സമീപിച്ചു് എനിക്കുള്ള ശുശ്രൂഷകളനുഷ്ഠിക്കുകയും വേണം.   
17: അകത്തെ അങ്കണത്തിലെ പടിപ്പുരകളില്‍ പ്രവേശിക്കുമ്പോളവര്‍ ചണവസ്ത്രങ്ങള്‍ ധരിച്ചിരിക്കണം. അവിടെയും ദേവാലയത്തിനകത്തും എനിക്കു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോള്‍ രോമംകൊണ്ടുള്ളതൊന്നും അവര്‍ ധരിക്കരുതു്.   
18: അവരുടെ തലപ്പാവും കാല്‍ച്ചട്ടയും ചണംകൊണ്ടുള്ളതായിരിക്കണം. വിയര്‍പ്പുണ്ടാക്കുന്ന യാതൊന്നും അവര്‍ ധരിക്കരുതു്.   
19: അവര്‍ പുറത്തെ അങ്കണത്തില്‍ ജനങ്ങളുടെയടുത്തേക്കു പോകുമ്പോള്‍ തങ്ങള്‍ ശുശ്രൂഷയ്ക്കുപയോഗിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രങ്ങളഴിച്ചു വിശുദ്ധമായ മുറികളില്‍ വയ്ക്കണം; തങ്ങളുടെ വസ്ത്രത്തില്‍നിന്നു വിശുദ്ധി ജനങ്ങളിലേക്കു പകരാതിരിക്കേണ്ടതിനു് അവര്‍ മറ്റു വസ്ത്രങ്ങള്‍ ധരിക്കണം.   
20: അവര്‍ തല മുണ്ഡനം ചെയ്യുകയോ മുടിനീട്ടുകയോ ചെയ്യാതെ കത്രിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ.   
21: അകത്തെ അങ്കണത്തില്‍ പ്രവേശിക്കുമ്പോള്‍ പുരോഹിതന്‍ വീഞ്ഞു കുടിച്ചിരിക്കരുതു്.   
22: അവര്‍ വിധവയെയോ, ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവളെയോ വിവാഹം ചെയ്യരുതു്; ഇസ്രായേല്‍ഭവനത്തിലെ കന്യകയെയോ പുരോഹിതന്റെ ഭാര്യയായിരുന്ന വിധവയെയോ വിവാഹം ചെയ്യാം.   
23: വിശുദ്ധവും വിശുദ്ധമല്ലാത്തതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അവരെന്റെ ജനത്തെ പഠിപ്പിക്കുകയും എപ്രകാരമാണു് അതു വേര്‍തിരിച്ചറിയേണ്ടതെന്നു് അവര്‍ക്കു കാണിച്ചുകൊടുക്കുകയും വേണം.   
24: തര്‍ക്കത്തില്‍ അവര്‍ വിധികര്‍ത്താക്കളായിരിക്കണം. എന്റെ വിധികളനുസരിച്ചായിരിക്കണം അവര്‍ വിധിക്കേണ്ടതു്. നിശ്ചിത തിരുനാളുകളില്‍ അവര്‍ എന്റെ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പാലിക്കുകയും എന്റെ സാബത്തു വിശുദ്ധമായി ആചരിക്കുകയും വേണം.   
25: മൃതശരീരത്തെ സമീപിച്ചു് അവരശുദ്ധരാകരുതു്; എന്നാല്‍ പിതാവു്, മാതാവു്, മകന്‍, മകള്‍, സഹോദരന്‍, അവിവാഹിതയായ സഹോദരി എന്നിവര്‍ക്കുവേണ്ടി അശുദ്ധരാകാം.   
26: അശുദ്ധനായശേഷം അവന്‍ ഏഴുദിവസം കാത്തിരിക്കട്ടെ; അതു കഴിഞ്ഞാല്‍ അവന്‍ ശുദ്ധനാകും.   
27: ദൈവമായ കര്‍ത്താവരുളിച്ചെയ്യുന്നു: ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി അകത്തെ അങ്കണത്തില്‍ വിശുദ്ധസ്ഥലത്തേക്കു പോകുന്ന ദിവസം, അവന്‍ തനിക്കുള്ള പാപപരിഹാരബലി അര്‍പ്പിക്കണം.   
28: അവര്‍ക്കു പൈതൃകാവകാശം ഒന്നുമുണ്ടായിരിക്കരുതു്. ഞാനാണു് അവരുടെയവകാശം. നിങ്ങള്‍ ഇസ്രായേലില്‍ സ്വത്തൊന്നും അവര്‍ക്കു നല്‍കരുതു്; ഞാനാണു് അവരുടെ സമ്പത്തു്.   
29: ധാന്യബലി, പാപപരിഹാര ബലി, പ്രായശ്ചിത്തബലി എന്നിവ അവര്‍ക്കു ഭക്ഷിക്കാം. ഇസ്രായേലില്‍ അര്‍പ്പിക്കപ്പെട്ട വസ്തുക്കളെല്ലാം അവര്‍ക്കുള്ളതാണു്.   
30: എല്ലാത്തരത്തിലുമുള്ള ആദ്യഫലങ്ങളില്‍ ആദ്യത്തേതും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ വഴിപാടുകളും പുരോഹിതന്മാര്‍ക്കുള്ളതാണു്. നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിനു് അനുഗ്രഹംലഭിക്കാന്‍ നിങ്ങളുടെ തരിമാവില്‍ ആദ്യഭാഗം പുരോഹിതര്‍ക്കു കൊടുക്കണം.   
31: താനേ ചത്തതോ പിച്ചിച്ചീന്തപ്പെട്ടതോ ആയ പക്ഷിയെയോ മൃഗത്തെയോ പുരോഹിതന്‍ ഭക്ഷിക്കരുതു്. 

അദ്ധ്യായം 45

ദേശത്തു കര്‍ത്താവിന്റെ ഓഹരി
1: നിങ്ങള്‍ സ്ഥലം ഭാഗംവയ്ക്കുമ്പോള്‍ ഒരു ഭാഗം ഇരുപത്തയ്യായിരം മുഴം നീളത്തിലും ഇരുപതിനായരം മുഴം വീതിയിലും കര്‍ത്താവിന്റെ വിശുദ്ധഭാഗമായി നീക്കിവയ്ക്കണം. ആ സ്ഥലം മുഴുവനും വിശുദ്ധമായിരിക്കും.   
2: ഇതില്‍ അഞ്ഞൂറു മുഴം നീളവും വീതിയുമുള്ള സമചതുരം വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിനുള്ളതാണു്. അതിനുചുററും അമ്പതു മുഴം ഒഴിവാക്കിയിടണം.   
3: വിശുദ്ധമേഖലയില്‍ ഇരുപത്തയ്യായിരം മുഴം നീളത്തിലും പതിനായിരം മുഴം വീതിയിലും അളന്നു തിരിക്കുക. അതില്‍ വേണം അതിവിശുദ്ധമായ ദേവാലയം സ്ഥിതിചെയ്യാന്‍.   
4: അതു ദേശത്തിന്റെ വിശുദ്ധഭാഗമായിരിക്കും. ദേവാലയത്തില്‍ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവരും കര്‍ത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കാന്‍വേണ്ടി അവിടുത്തെ സമീപിക്കുന്നവരുമായ പുരോഹിതന്മാര്‍ക്കുവേണ്ടിയായിരിക്കുമതു്. അവിടെയായിരിക്കും അവരുടെ ഭവനങ്ങളും ദേവാലയത്തിനുള്ള വിശുദ്ധസ്ഥലവും.  
5: ഇരുപത്തയ്യായിരം മുഴം നീളവും പതിനായിരം മുഴം വീതിയുമുള്ള ബാക്കിഭാഗം ദേവാലയത്തില്‍ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ലേവ്യര്‍ക്കുള്ളതാണു്. അതു് അവര്‍ക്കു വസിക്കാനുള്ള നഗരത്തിനുവേണ്ട സ്ഥലമാണു്.   
6: വിശുദ്ധമേഖലയോടുചേര്‍ന്ന് ഇരുപത്തയ്യായിരം മുഴം നീളത്തിലും അയ്യായിരം മുഴം വീതിയിലും നഗരത്തിനായി സ്ഥ ലം നീക്കിവയ്ക്കണം; അതു് ഇസ്രായേല്‍ഭവനത്തിന്റെ പൊതുസ്വത്താണു്.   

രാജാവിന്റെ അവകാശവും ചുമതലയും
7: വിശുദ്ധമേഖലയുടെയും നഗരസ്വത്തിന്റെയും ഇരുവശങ്ങളിലായി അവയോടു ചേര്‍ന്നു കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറുമായി ഒരു ഗോത്രത്തിന്റെ ഓഹരിസ്ഥലത്തോളം നീളത്തില്‍ രാജ്യത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറേ അതിര്‍ത്തി \മുതല്‍ കിഴക്കേ അതിര്‍ത്തിവരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന സ്ഥലം രാജാവിനുള്ളതായിരിക്കും.   
8: ഇസ്രായേലിലിതു രാജാവിന്റെ സ്വത്തായിരിക്കണം. എന്റെ രാജാക്കന്മാര്‍ എന്റെ ജനത്തെ ഒരിക്കലും പീഡിപ്പിക്കരുതു്; ഇസ്രായേല്‍ഭവനത്തിനു ഗോത്രങ്ങള്‍ക്കു് അനുസൃതമായ സ്ഥലം അവര്‍ വിട്ടുകൊടുക്കണം.   
9: ദൈവമായ കര്‍ത്താവരുളിച്ചെയ്യുന്നു: ഇസ്രായേല്‍രാജാക്കന്മാരേ, മതിയാക്കുക; അക്രമവും പീഡനവുമവസാനിപ്പിച്ചു് നീതിയുംന്യായവും നടത്തുവിന്‍. എന്റെ ജനത്തെ കുടിയിറക്കുന്നതു നിറുത്തുവിന്‍ - ദൈവമായ കര്‍ത്താവരുളിച്ചെയ്യുന്നു.   
10: ശരിയായ ത്രാസും ഏഫായും ബത്തും നിങ്ങള്‍ക്കുണ്ടായിരിക്കണം.   
11: ഏഫായുടെയും ബത്തിന്റെയും അളവു് ഒന്നായിരിക്കണം. ഹോമറിന്റെ പത്തിലൊന്നാണു് ഏഫാ. ബത്തും ഹോമറിന്റെ പത്തിലൊന്നു തന്നെ. ഹോമറായിരിക്കണം അടിസ്ഥാന അളവു്.   
12: ഒരു ഷെക്കല്‍, ഇരുപതു ഗേരാ ആയിരിക്കണം. അഞ്ചു ഷെക്കല്‍ അഞ്ചു ഷെക്കലും പത്തു ഷെക്കല്‍ പത്തു ഷെക്കലുമായിരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ മീനാ അമ്പതു ഷെക്കല്‍ ആയിരിക്കണം.   
13: നിങ്ങള്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട വഴിപാടിതാണു്: ഗോതമ്പും ബാര്‍ലിയും ഹോമറിനു് ഏഫായുടെ ആറിലൊന്നു്.   
14: എണ്ണ, കോറിനു ബത്തിന്റെ പത്തിലൊന്നും- കോര്‍, ഹോമര്‍പോലെതന്നെ പത്തു ബത്തു്.   
15: ഇസ്രായേല്‍ക്കുടുംബങ്ങള്‍ ആട്ടിന്‍കൂട്ടത്തില്‍നിന്നു് ഇരുനൂറിനു് ഒന്നെന്ന കണക്കില്‍ സമര്‍പ്പിക്കണം. ഇതു് അവര്‍ക്കുവേണ്ടി പരിഹാരംചെയ്യാനുള്ള ധാന്യബലിക്കും ദഹനബലിക്കും സമാധാനബലിക്കുംവേണ്ട കാഴ്ചയാണു്. ദൈവമായ കര്‍ത്താവരുളിച്ചെയ്യുന്നു.   
16: ഇസ്രായേല്‍രാജാവിന്റെ കൈയില്‍ ജനമെല്ലാം ഈ കാഴ്ചവസ്തുക്കള്‍ ഏല്പിക്കണം.   
17: ഇസ്രായേലിന്റെ എല്ലാ നിശ്ചിതതിരുനാളുകളിലും അമാവാസികളിലും സാബത്തുകളിലും ദഹനബലിക്കും ധാന്യബലിക്കും പാനീയബലിക്കുംവേണ്ട വകകള്‍ കൊടുക്കുക രാജാവിന്റെ കടമയാണു്. ഇസ്രായേല്‍ഭവനത്തിന്റെ പാപപരിഹാരത്തിനുവേണ്ടി അവന്‍ പാപപരിഹാരബലികള്‍ക്കും ധാന്യബലികള്‍ക്കും ദഹനബലികള്‍ക്കും സമാധാന ബലികള്‍ക്കും വേണ്ടതു നല്‍കണം. 

തിരുനാളുകള്‍
18: ദൈവമായ കര്‍ത്താവരുളിച്ചെയ്യുന്നു: ഒന്നാം മാസം ഒന്നാം ദിവസം ഊനമറ്റ ഒരു കാളക്കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്നു വിശുദ്ധസ്ഥലം ശുദ്ധീകരിക്കണം.   
19: പുരോഹിതന്‍ പാപപരിഹാരബലിയില്‍നിന്നു കുറെ രക്തമെടുത്തു ദേവാലയത്തിന്റെ വാതില്പടികളിലും ബലപീഠത്തിന്റെ നാലു കോണുകളിലും അകത്തേ അങ്കണവാതിലിന്റെ തൂണുകളിലും പുരട്ടണം.   
20: അശ്രദ്ധയോ അജ്ഞതയോമൂലം പാപം ചെയ്തവനുവേണ്ടി മാസത്തിന്റെ ഏഴാംദിവസം ഇതുതന്നെ ചെയ്യണം; അങ്ങനെ ദേവാലയത്തിനുവേണ്ടി പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യണം.   
21: ഒന്നാംമാസം പതിന്നാലാംദിവസം നിങ്ങള്‍ പെസഹാത്തിരുനാള്‍ ആഘോഷിക്കണം. ഏഴു ദിവസം പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പമേ ഭക്ഷിക്കാവൂ.   
22: അന്നു രാജാവു തനിക്കും ദേശത്തിലെ എല്ലാവര്‍ക്കുംവേണ്ടി പാപപരിഹാരബലിക്കായി ഒരു കാളക്കുട്ടിയെ കൊടുക്കണം.  
23: തിരുനാളിന്റെ ഏഴുദിവസങ്ങളിലും ദഹനബലിക്കായി ഊനമറ്റ ഏഴു കാളക്കുട്ടികളെയും ഏഴു മുട്ടാടുകളെയും പ്രതിദിനം കൊടുക്കണം. ദിവസേന ഒരോ കോലാടിനെയും അവന്‍ കര്‍ത്താവിനു പാപപരിഹാരബലിയായി നല്‍കണം.   
24: ഓരോ കാളയ്ക്കും ഓരോ മുട്ടാടിനും ഓരോ ഏഫാ ധാന്യവും ഓരോ ഏഫായ്ക്കും ഓരോ ഹിന്‍ എണ്ണയും കൊടുക്കണം.  
25: ഏഴാം മാസം പതിനഞ്ചാം ദിവസവും തിരുനാളിന്റെ ഏഴു ദിവസങ്ങളിലും പാപപരിഹാരബലിയ്ക്കും ദഹനബലിക്കുമവയ്ക്കുള്ള ധാന്യത്തിനും എണ്ണയ്ക്കും ഇതേ ക്രമംതന്നെ അവന്‍ പാലിക്കണം. 

അദ്ധ്യായം 46

രാജാവും തിരുനാളുകളും
1: ദൈവമായ കര്‍ത്താവരുളിച്ചെയ്യുന്നു: അകത്തേ അങ്കണത്തിന്റെ കിഴക്കേ പടിപ്പുര ജോലി ദിവസങ്ങള്‍ ആറിലും അടച്ചിരിക്കണം. സാബത്തിലും അമാവാസിയിലും അതുതുറന്നിടണം.   
2: രാജാവു പുറത്തുനിന്നു പടിപ്പുരയുടെ പൂമുഖത്തിന്റെ പാര്‍ശ്വകവാടത്തിലൂടെ പ്രവേശിച്ചു്, തൂണിനരികേ നില്‍ക്കണം. അവന്റെ ദഹനബലിയും സമാധാനബലിയും പുരോഹിതന്മാരര്‍പ്പിക്കണം. പടിപ്പുരയുടെ വാതില്‍ക്കല്‍നിന്നുകൊണ്ടു് അവന്‍ ആരാധന നടത്തുകയുംവേണം. അതുകഴിഞ്ഞു് അവന്‍ പുറത്തുപോകണം. എന്നാല്‍ വൈകുന്നേരംവരെ പടിപ്പുരവാതില്‍ അടയ്ക്കരുതു്.   
3: ജനം സാബത്തിലും അമാവാസിയിലും പടിപ്പുരവാതില്‍ക്കല്‍ കര്‍ത്താവിന്റെ സന്നിധിയില്‍ ആരാധന നടത്തണം.  
4: സാബത്തില്‍ രാജാവു കര്‍ത്താവിനു സമര്‍പ്പിക്കുന്ന ദഹനബലി ഊനമറ്റ ആറ് ആട്ടിന്‍ കുട്ടികളും ഒരു മുട്ടാടുമായിരിക്കണം.   
5: ധാന്യബലിയായി മുട്ടാടിനോടൊപ്പം ഒരു ഏഫായും കുഞ്ഞാടുകളോടൊപ്പം തന്റെ കഴിവുപോലെയും ഓരോ ഏഫായ്ക്കും ഓരോ ഹിന്‍ എണ്ണയും അവന്‍ നല്‍കണം.   
6: അമാവാസിയില്‍ ഊനമറ്റ ഒരു കാളക്കുട്ടിയെയും ആറ് ആട്ടിന്‍കുട്ടികളെയും ഒരു മുട്ടാടിനെയും അവന്‍ കാഴ്ചകൊടുക്കണം.   
7: കാളയോടും മുട്ടാടിനോടുമൊപ്പം ഓരോ ഏഫായും ആട്ടിന്‍കുട്ടികളോടൊപ്പം തന്റെ കഴിവുപോലെയും ഓരോ ഏഫായ്ക്കും ഓരോ ഹിന്‍ എണ്ണയും ധാന്യബലിയായി കൊടുക്കണം.   
8: രാജാവു പടിപ്പുരയുടെ പൂമുഖത്തിലെ പാര്‍ശ്വകവാടത്തിലൂടെ പ്രവേശിക്കുകയും ആ വഴിയിലൂടെത്തന്നെ പുറത്തു പോവുകയും വേണം.   
9: നിശ്ചിത തിരുനാളുകളില്‍ ദേശത്തെ ജനം കര്‍ത്താവിന്റെ സന്നിധിയില്‍ ആരാധനയ്ക്കായി വരുമ്പോള്‍ വടക്കേ പടിപ്പുരയിലൂടെ പ്രവേശിക്കുന്നവന്‍ തെക്കേ പടിപ്പുരയിലൂടെയും തെക്കേതിലൂടെ പ്രവേശിക്കുന്നവന്‍ വടക്കേതിലൂടെയും പുറത്തുപോകണം. താന്‍ പ്രവേശിച്ച പടിപ്പുരയിലൂടെ തിരിയെപ്പോകാതെ അതിനെതിരേയുള്ളതിലൂടെ വേണം പുറത്തുപോകാന്‍.   
10: അവരകത്തുകടക്കുമ്പോള്‍ രാജാവും അവരോടൊപ്പം അകത്തു പ്രവേശിക്കുകയും പുറത്തു പോകുമ്പോള്‍ അവരോടൊപ്പം പുറത്തു പോകുകയും വേണം.   
11: തിരുനാളുകളിലും നിശ്ചിത കാലങ്ങളിലും ധാന്യബലി കാളക്കുട്ടിയോടും മുട്ടാടിനോടുമൊപ്പം ഒരു ഏഫായും ആട്ടിന്‍കുട്ടികളോടൊപ്പം ഓരോരുത്തന്റെ കഴിവുപോലെയും ഓരോ ഏഫായ്ക്കും ഓരോ ഹിനെണ്ണയും ആയിരിക്കും.  
12: രാജാവു് ദഹനബലിയോ സമാധാനബലിയോ കര്‍ത്താവിനു സ്വമേധയാ സമര്‍പ്പിക്കുമ്പോള്‍ കിഴക്കേ പടിപ്പുര അവനുവേണ്ടി തുറന്നുകൊടുക്കണം. സാബത്തില്‍ ചെയ്യാറുള്ളതുപോലെ തന്റെ ദഹനബലിയും സമാധാനബലിയും അവന്‍ സമര്‍പ്പിക്കണം. അതുകഴിഞ്ഞു പുറത്തുപോകണം; അതിനുശേഷം പടിപ്പുര അടയ്ക്കുകയും വേണം.   
13: അവന്‍ ദഹന ബലിക്കായി ഒരു വയസ്സുള്ള ഊനമറ്റ ഓരോ ആട്ടിന്‍ക്കുട്ടിയെ ദിവസേന കര്‍ത്താവിനു കൊടുക്കണം. ഓരോ പ്രഭാതത്തിലും അവനങ്ങനെ ചെയ്യട്ടെ.   
14: അതിനോടൊപ്പം ആറിലൊന്നു് ഏഫായും മാവു കുഴയ്ക്കാന്‍ മൂന്നിലൊന്നു ഹിനെണ്ണയും ധാന്യബലിയായി അവന്‍ ഓരോ പ്രഭാതത്തിലും കര്‍ത്താവിനു കൊടുക്കണം. ദിനംതോറുമുള്ള ബലിയുടെ നിയമമാണിതു്.   
15: ഇപ്രകാരം ആട്ടിന്‍കുട്ടിയും ധാന്യബലിയും എണ്ണയും ഓരോ പ്രഭാതത്തിലും ദൈനംദിന ദഹനബലിക്കായി നല്‍കണം.  
16: ദൈവമായ കര്‍ത്താവരുളിച്ചെയ്യുന്നു: രാജാവു തന്റെ പുത്രന്മാരില്‍ ആര്‍ക്കെങ്കിലും തന്റെ പൈതൃകാവകാശത്തില്‍നിന്നൊരു സമ്മാനം കൊടുത്താല്‍ അതു് അവന്റേതായിരിക്കും. അതു് അവനു പൈതൃക സ്വത്തായിരിക്കും.   
17: അവന്‍ തന്റെ പിതൃസ്വത്തില്‍നിന്നു തന്റെ ദാസന്മാരിലൊരുവനു് ഒരു സമ്മാനം കൊടുത്താല്‍ വിമോചനവര്‍ഷംവരെ അതു് അവന്റേതായിരിക്കും. അതിനുശേഷം അതു തിരിയെക്കൊടുക്കണം. രാജാവിന്റെ പിതൃസ്വത്തില്‍നിന്നുള്ള സമ്മാനം അവന്റെ പുത്രന്മാര്‍ക്കു മാത്രമുള്ളതാണു്.   
18: ജനത്തെ അവരുടെ സ്വത്തില്‍നിന്നു ബലം പ്രയോഗിച്ചു പുറത്താക്കി രാജാവവരുടെ പൈതൃകാവകാശം കൈവശപ്പെടുത്താന്‍ പാടില്ല. സ്വന്തം സ്വത്തില്‍ നിന്നാണു് അവന്‍ മക്കള്‍ക്കു പൈതൃകാവകാശം നല്‍കേണ്ടതു്. അങ്ങനെയാവുമ്പോളെന്റെ ജനത്തിന്റെ സ്വത്തു് അവര്‍ക്കു നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല.   
19: അതിനുശേഷം അവനെന്നെ പടിപ്പുരയുടെ പാര്‍ശ്വകവാടത്തിലൂടെ പുരോഹിതന്മാരുടെ വിശുദ്ധമുറികളുടെ വടക്കേ നിരയിലേക്കു കൊണ്ടുവന്നു. അവയുടെ ഏറ്റ വും പടിഞ്ഞാറേ അറ്റത്തു് ഞാനൊരു സ്ഥലം കണ്ടു.   
20: അവനെന്നോടു പറഞ്ഞു: പുറത്തേ അങ്കണത്തിലേക്കു കൊണ്ടുവന്നു ജനത്തിലേക്കു പരിശുദ്ധി പടരാതിരിക്കേണ്ടതിനു പുരോഹിതന്മാര്‍ പ്രായശ്ചിത്തബലിയും പാപപരിഹാരബലിയും വേവിക്കുകയും ധാന്യബലി ചുടുകയും ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലമാണിതു്.   
21: പിന്നെ അവനെന്നെ പുറത്തേ അങ്കണത്തിലേക്കു കൊണ്ടുവന്നു് അങ്കണത്തിന്റെ നാലു കോണുകളിലേക്കും നയിച്ചു. അങ്കണത്തിന്റെ ഓരോ കോണിലും ഓരോ അങ്കണമുണ്ടായിരുന്നു.   
22: നാല്പതു മുഴം നീളവും മുപ്പതുമുഴം വീതിയുമുള്ള ഓരോ ചെറിയ അങ്കണം നാലുകോണിലുമുണ്ടായിരുന്നു. അവ ഒരേ വലിപ്പത്തിലായിരുന്നു.   
23: നാലങ്കണങ്ങളുടെയും ഉള്‍വശത്തു ചുറ്റിലും കല്‍ഭിത്തികെട്ടിയിരുന്നു.   
24: അതിന്റെ ചുവട്ടില്‍ചുറ്റും അടുപ്പുകളുമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോളവനെന്നോടു പറഞ്ഞു: ദേവാലയത്തില്‍ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവര്‍ ജനത്തിന്റെ ബലിവസ്തുക്കള്‍ വേവിക്കുന്ന സ്ഥലമാണിതു്.

അദ്ധ്യായം 47

ദേവാലയത്തില്‍നിന്നു നീര്‍ച്ചാല്‍
1: പിന്നെ അവനെന്നെ ദേവാലയവാതില്‍ക്കലേക്കു തിരിയെക്കൊണ്ടുവന്നു. അതാ, ദേവാലയപൂമുഖത്തിന്റെ അടിയില്‍നിന്നു കിഴക്കോട്ടു വെള്ളമൊഴുകുന്നു. ദേവാലയത്തിന്റെ ദര്‍ശനം കിഴക്കോട്ടാണു്. ദേവാലയപൂമുഖത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തു്, ബലിപീഠത്തിന്റെ തെക്കുവശത്തു്, അടിയില്‍നിന്നു വെള്ളം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു.   
2: പിന്നെ അവനെന്നെ വടക്കേ പടിപ്പുരയിലൂടെ പുറത്തുകൊണ്ടുവരുകയും കിഴക്കേ പടിപ്പുരയിലേക്കു പുറത്തുകൂടെ നയിക്കുകയും ചെയ്തു. വെള്ളം തെക്കുവശത്തുകൂടെ ഒഴുകിയിരുന്നു.   
3: കൈയില്‍ ചരടുമായി അവന്‍ കിഴക്കോട്ടു നടന്നു് ആയിരം മുഴം അളന്നു. എന്നിട്ടു് വെള്ളത്തിലൂടെ എന്നെ നയിച്ചു. അവിടെ കണങ്കാല്‍വരെ വെള്ളമുണ്ടായിരുന്നു.   
4: പിന്നെയും അവന്‍ ആയിരം മുഴം അളന്നു് എന്നെ വെള്ളത്തിലൂടെ നയിച്ചു. അവിടെ മുട്ടോളം വെള്ളമുണ്ടായിരുന്നു. വീണ്ടും അവന്‍ ആയിരം മുഴം അളന്നു് എന്നെ വെള്ളത്തിലൂടെ നയിച്ചു. അവിടെയരയ്‌ക്കൊപ്പം വെള്ളമുണ്ടായിരുന്നു.  
5: പിന്നെയും അവന്‍ ആയിരം മുഴം അളന്നു. എനിക്കു കടന്നുപോകാന്‍ പറ്റാത്ത ഒരു നദിയായിരുന്നു അതു്. വെള്ളം അത്രയ്ക്കുയര്‍ന്നിരുന്നു. നീന്താന്‍ വേണ്ടുന്ന ആഴമുണ്ടായിരുന്നു അതിനു് - നടന്നു് അക്കരെ പറ്റാന്‍വയ്യാത്ത ഒരു നദി.  
6: അവനെന്നോടു ചോദിച്ചു: മനുഷ്യപുത്രാ നീ ഇതു കണ്ടോ? പിന്നെ അവനെന്നെ നദീതീരത്തൂടെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു.   
7: ഞാന്‍ തിരിച്ചു പോന്നപ്പോള്‍ നദിയുടെയിരുകരയിലും വളരെയധികം വൃക്ഷങ്ങള്‍ കണ്ടു.   
8: അവനെന്നോടു പറഞ്ഞു: ഈ വെള്ളം കിഴക്കന്‍ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കൊഴുകി അരാബായില്‍ ചേരുമ്പോള്‍ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കടലില്‍ചെന്നു് അതിനെ ശുദ്ധജലമാക്കുന്നു.   
9: നദി ഒഴുകുന്നിടത്തെല്ലാം ജീവജാലങ്ങള്‍ പറ്റംചേര്‍ന്നു ജീവിക്കും. അവിടെ ധാരാളം മത്സ്യങ്ങളുമുണ്ടായിരിക്കും. കാരണം, കടലിലെ വെള്ളം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനാണു നദി അങ്ങോട്ടൊഴുകുന്നതു്. അങ്ങനെ നദി ഒഴുകുന്നിടത്തെല്ലാം ജീവന്‍ നിറഞ്ഞുനില്‍ക്കും.   
10: മീന്‍പിടുത്തക്കാര്‍ ആ കടല്‍ക്കരെ നില്‍ക്കും. എന്‍ഗേദിമുതല്‍ എന്‍എഗ്ലായിംവരെ വലവീശാന്‍പറ്റിയ സ്ഥലമാണു്. അവിടെ മഹാസമുദ്രത്തിലെപ്പോലെ വിവിധതരം മത്സ്യങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും.   
11: എന്നാല്‍ നദിയുടെ സമീപത്തുള്ള ചേറ്റുനിലങ്ങളും ചതുപ്പുനിലങ്ങളും ശുദ്ധമാക്കപ്പെടുകയില്ല. ഉപ്പിനുവേണ്ടി അവ മാറ്റിവച്ചിരിക്കുന്നു.   
12: നദിയുടെയിരുകരകളിലും എല്ലാത്തരം ഫലവൃക്ഷങ്ങളും വളരും. അവയുടെയിലകള്‍ വാടിക്കൊഴിയുകയോ അവ ഫലം നല്‍കാതിരിക്കുകയോ ഇല്ല. അവയ്ക്കുവേണ്ട ജലം വിശുദ്ധസ്ഥലത്തുനിന്നൊഴുകുന്നതുകൊണ്ടു് മാസംതോറും പുത്തന്‍ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കും. അവയുടെ ഫലം ഭക്ഷണത്തിനും ഇലകള്‍ രോഗശമനത്തിനും ഉപകരിക്കുന്നു.   

ദേശത്തിന്റെ അതിരുകള്‍
13: ദൈവമായ കര്‍ത്താവരുളിച്ചെയ്യുന്നു: ഇസ്രായേലിന്റെ പന്ത്രണ്ടു ഗോത്രങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ നീ ദേശം വിഭജിക്കുന്നതു് ഇപ്രകാരമായിരിക്കണം. ജോസഫിനു് രണ്ടു പങ്കുണ്ടായിരിക്കണം.   
14: നിങ്ങളതു തുല്യമായിവേണം ഭാഗിക്കാന്‍. ഈ ദേശം നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാര്‍ക്കു കൊടുക്കുമെന്നു ഞാന്‍ ശപഥം ചെയ്തു. പൈതൃകാവകാശമായി നിങ്ങള്‍ക്കിതു ലഭിക്കും.   
15: ദേശത്തിന്റെ അതിര്‍ത്തി ഇതായിരിക്കണം; വടക്കോട്ടു് മഹാസമുദ്രംമുതല്‍ ഹെത്‌ലോണ്‍വഴി ഹമാത്തിന്റെ അതിര്‍ത്തിവരെ.   
16: അവിടെനിന്നു സെദാദ്, ബറോത്ത, ദമാസ്‌ക്കസിന്റെയും ഹമാത്തിന്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള അതിര്‍ത്തിയില്‍ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സിബ്രായിം, ഹൗറാന്റെ അതിര്‍ത്തിയിലുള്ള ഹാസ്സെര്‍ ഹത്തിക്കോനെന്നിവ വരെയും.   
17: അങ്ങനെ വടക്കേ അതിര്‍ത്തി സമുദ്രംമുതല്‍ ദമാസ്ക്കസിന്റെ വടക്കേ അതിര്‍ത്തിയിലുള്ള ഹസാര്‍ഏനോന്‍ വരെയും അതിനു വടക്കുള്ള ഹമാത്തിന്റെ അതിര്‍ത്തിവരെയും. ഇതാണു വടക്കേ അതിര്.   
18: കിഴക്കേ അതിര്‍ത്തി: ദമാസ്ക്കസിന്റെയും ഹൗറാന്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ഹസാര്‍ഏനോന്‍മുതല്‍ ഇസ്രായേല്‍ദേശത്തിനും ഗിലയാദിനുമിടയ്ക്കു ജോര്‍ദ്ദാന്‍വഴി കിഴക്കേക്കടലും താമാറുംവരെയും.   ഇതായിരിക്കണം കിഴക്കേ അതിര്.
19: തെക്കേ അതിര്‍ത്തി: താമാര്‍മുതല്‍ മെരിബാത്കാദെഷിലെ ജലാശയംവരെയും അവിടെനിന്നു് ഈജിപ്തു തോടുവഴി മഹാസമുദ്രംവരെയും. ഇതായിരിക്കണം തെക്കേ അതിര്‍ത്തി.   
20: ഹമാത്തിന്റെ കവാടത്തിനുനേരേ വരെ മഹാസമുദ്രമായിരിക്കണം പടിഞ്ഞാറേ അതിര്‍ത്തി.   
21: അങ്ങനെ ഇസ്രായേല്‍ഗോത്രങ്ങള്‍ക്കനുസൃതമായി നിങ്ങള്‍ ഈ ദേശം വിഭജിച്ചെടുക്കണം.   
22: നിങ്ങള്‍ക്കും നിങ്ങളുടെയിടയില്‍ താമസിക്കവേ കുട്ടികള്‍ ജനിച്ചു് അവിടെ പാര്‍ക്കുന്ന വിദേശീയര്‍ക്കും പൈതൃകാവകാശമായി അതു പങ്കുവയ്ക്കണം. അവര്‍ നിങ്ങള്‍ക്കു സ്വദേശീയരായ ഇസ്രായേല്‍മക്കളെപ്പോലെയായിരിക്കണം. ഇസ്രായേല്‍ ഗോത്രങ്ങളുടെയിടയില്‍ നിങ്ങളോടൊപ്പം അവര്‍ക്കും ഒരവകാശം ലഭിക്കണം.  
23: പരദേശി പാര്‍ക്കുന്ന ഗോത്രം ഏതോ ആ ഗോത്രത്തില്‍ത്തന്നെ അവനു് ഓഹരികൊടുക്കണം, ദൈവമായ കര്‍ത്താവരുളിച്ചെയ്യുന്നു. 

അദ്ധ്യായം 48

ഗോത്രങ്ങളുടെ ഓഹരി

1: ഗോത്രങ്ങളുടെ പേരുകള്‍ ഇവയാണു്: വടക്കേ അതിര്‍ത്തിയിലാരംഭിച്ചു് കടല്‍മുതല്‍ ഹെത്‌ലോണ്‍വഴി ഹമാത്തിന്റെ കവാടംവരെയും ഹമാത്തിനുനേരേ ദമാസ്ക്കസിന്റെ വടക്കേ അതിര്‍ത്തിയിലുള്ള ഹസാര്‍ഏനോന്‍വരെയും കിഴക്കു പടിഞ്ഞാറു വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ദാന്‍ ആണു് ഒരു ഭാഗം.   
2: അതിനോടുചേര്‍ന്നു കിഴക്കേ അറ്റംമുതല്‍ പടിഞ്ഞാറേ അറ്റംവരെ ആഷേറിന്റെ ഓഹരിയാണു്.   
3: അതിനോടുചേര്‍ന്നു കിഴക്കുമുതല്‍ പടിഞ്ഞാറുവരെയാണു നഫ്താലിയുടേതു്.   
4: അതിനോടു ചേര്‍ന്നു കിഴക്കുമുതല്‍ പടിഞ്ഞാ റുവരെ മാനാസ്സെയുടെ ഓഹരിയാണു്.   
5: അതിനോടുചേര്‍ന്നു കിഴക്കുമുതല്‍ പടിഞ്ഞാറുവരെയാണു് എഫ്രായിമിന്റെ അവകാശം.   
6: അതിനോടുചേര്‍ന്നു കിഴക്കുമുതല്‍ പടഞ്ഞാറുവരെ റൂബന്റെ ഓഹരിയാണു്.   
7: അതിനോടുചേര്‍ന്നു കിഴക്കുമുതല്‍ പടിഞ്ഞാറുവരെ യൂദായുടെ ഓഹരി.   

വിശുദ്ധ ഓഹരി
8: അതിനോടുചേര്‍ന്നു കിഴക്കുമുതല്‍ പടിഞ്ഞാറുവരെ ഇരുപത്തയ്യായിരം മുഴം വീതിയിലും ഒരു ഗോത്രത്തിന്റെ ഓഹരിയുടേതിനു തുല്യമായ നീളത്തിലും കിഴക്കുപടിഞ്ഞാറായി നിങ്ങള്‍ നീക്കിവയ്ക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം; അതിനു മദ്ധ്യേയായിരിക്കും വിശുദ്ധമന്ദിരം.   
9: കര്‍ത്താവിനുവേണ്ടി നിങ്ങള്‍ മാറ്റിവയ്ക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ നീളം ഇരുപത്തയ്യായിരം മുഴവും വീതി പതിനായിരം മുഴവുമായിരിക്കണം.   
10: വിശുദ്ധ ഓഹരിയായി നീക്കിവയ്‌ക്കേണ്ടതു് ഇവയാണു്: വടക്കു് ഇരുപത്തയ്യായിരം മുഴം നീളവും, പടിഞ്ഞാറ് പതിനായിരം മുഴം വീതിയും കിഴക്കു പതിനായിരം മുഴം വീതിയും തെക്കു് ഇരുപത്തയ്യായിരം മുഴം നീളവുമുള്ള ഒരു ഭാഗം പുരോഹിതന്മാര്‍ക്കായി നീക്കിവയ്ക്കണം. അതിന്റെ മദ്ധ്യത്തിലായിരിക്കണം കര്‍ത്താവിന്റെ വിശുദ്ധമന്ദിരം.   
11: ഇസ്രായേല്‍വംശവും ലേവ്യരും വഴിതെറ്റിയപ്പോള്‍ അവരോടൊപ്പം മാര്‍ഗ്ഗഭ്രംശം സംഭവിക്കാതെ എന്റെ ആലയത്തിന്റെ ചുമതല വഹിച്ച അഭിഷിക്ത പുരോഹിതരായ സാദോക്കിന്റെ പുത്രന്മാര്‍ക്കുള്ളതാണിതു്.   
12: ലേവ്യരുടെ അതിര്‍ത്തിയോടു ചേര്‍ന്നു വിശുദ്ധ ഓഹരിയില്‍നിന്നു് വേര്‍തിരിച്ചെടുത്ത അതിവിശുദ്ധമായ ഓഹരിയാണു് അവരുടേതു്.   
13: പുരോഹിതന്മാരുടെതിനോടു ചേര്‍ന്ന്, ഇരുപത്തയ്യായിരം മുഴം നീളത്തിലും പതിനായിരം മുഴം വീതിയിലും ഒരു ഓഹരി ലേവ്യര്‍ക്കുണ്ടായിരിക്കണം. ആകെ നീളം ഇരുപത്തയ്യായിരം മുഴവും. വീതി പതിനായിരം മുഴവും.   
14: അവരതു വില്‍ക്കുകയോ കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയോ അരുതു്. ദേശത്തിന്റെ ഈ വിശിഷ്ട ഭാഗം അവര്‍ അന്യാധീനപ്പെടുത്തിക്കളയരുതു്. എന്തെന്നാല്‍ അതു കര്‍ത്താവിനു വിശുദ്ധമാണു്.   
15: ശേഷിച്ച അയ്യായിരം മുഴം വീതിയും ഇരുപത്തയ്യായിരം മുഴം നീളവുമുള്ള ഭാഗം പട്ടണത്തിലെ സാധാരണ ആവശ്യത്തിനും താമസത്തിനും പ്രാന്തപ്രദേശത്തിനും വേണ്ടിയാണു്. നഗരം അതിന്റെ മദ്ധ്യത്തിലായിരിക്കണം.   
16: അതിന്റെ അളവുകള്‍ ഇതായിരിക്കണം: വടക്കും തെക്കും കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും നാലായിരത്തിയഞ്ഞൂറു മുഴംവീതം.  
17: നഗരത്തിനൊരു തുറസ്സായ സ്ഥലമുണ്ടായിരിക്കണം. വടക്കും തെക്കും കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും ഇരുനൂറ്റമ്പതു മുഴം വീതം.   
18: വിശുദ്ധ ഓഹരിയുടെയരികുചേര്‍ന്ന് മിച്ചമുള്ളതു് കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും പതിനായിരം മുഴം വീതമായിരിക്കണം. അവിടത്തെ ഉത്പന്നങ്ങള്‍ നഗരത്തിലെ ജോലിക്കാര്‍ക്കു ഭക്ഷണത്തിനുള്ളതാണു്.   
19: ഇസ്രായേലിലെ എല്ലാ ഗോത്രത്തിലുംപെട്ട നഗരത്തിലെ കൃഷിക്കാരതില്‍ കൃഷി ചെയ്യണം.   
20: നിങ്ങള്‍ നീക്കിവയ്ക്കുന്ന മുഴുവന്‍ ഭാഗവും - വിശുദ്ധ ഓഹരിയും നഗരസ്വത്തും കൂടി- ഇരുപത്തയ്യായിരം മുഴത്തില്‍ സമചതുരമായിരിക്കണം.   
21: വിശുദ്ധ ഓഹരിക്കും നഗരസ്വത്തിനും ഇരുവശത്തും ശേഷിക്കുന്ന ഭാഗം രാജാവിനുള്ളതാണു്. വിശുദ്ധ ഓഹരിയുടെ ഇരുപത്തയ്യായിരം മുഴം സ്ഥലത്തുനിന്നു കിഴക്കേ അതിരുവരെയും പടിഞ്ഞാറേ അതിരുവരെയും ഗോത്രങ്ങളുടെ ഓഹരികള്‍ക്കു സമാന്തരമായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന സ്ഥലം രാജാവിനുള്ളതാണു്. വിശുദ്ധ ഓഹരിയും ദേവാലയത്തിനുള്ള വിശുദ്ധസ്ഥലവും അതിന്റെ നടുക്കായിരിക്കും.   
22: നഗരത്തിന്റെയും ലേവ്യരുടെയും സ്വത്തുക്കള്‍ രാജാവിന്റെ ഓഹരിയുടെ മദ്ധ്യത്തിലായിരിക്കണം. രാജാവിന്റെ ഓഹരി യൂദായുടെയും ബഞ്ചമിന്റെയും അതിരുകള്‍ക്കിടയിലും.   

മറ്റു ഗോത്രങ്ങളുടെ ഓഹരി
23: ബാക്കിയുള്ള ഗോത്രങ്ങളുടെ ഓഹരി: കിഴക്കു മുതല്‍ പടിഞ്ഞാറുവരെ ബഞ്ചമിന്റെ ഭാഗം.   
24: അതിനോടു ചേര്‍ന്നു കിഴക്കുമുതല്‍ പടിഞ്ഞാറു വരെയാണു് ശിമയോന്റെ ഓഹരി.   
25: അതിനോടു ചേര്‍ന്നു കിഴക്കുമുതല്‍ പടിഞ്ഞാറുവരെ ഇസാക്കറിന്റെ ഓഹരി.   
26: അതിനോടുചേര്‍ന്നു കിഴക്കുമുതല്‍ പടിഞ്ഞാറുവരെ സെബുലൂന്റെ ഓഹരി.   
27: അതിനോടുചേര്‍ന്നു കിഴക്കുമുതല്‍ പടിഞ്ഞാറുവരെ ഗാദിന്റെ ഓഹരി.   
28: ഗാദിന്റെ അതിരിനോടുചേര്‍ന്നു തെക്കോട്ടു താമാര്‍മുതല്‍ മെറിബത്കാദെഷ ജലാശയംവരെയും അവിടെനിന്നു് ഈജിപ്തുതോടുവഴി മഹാസമുദ്രംവരെയുമാണു് തെക്കേ അതിര്‍ത്തി.   
29: ഇസ്രായേല്‍ഗോത്രങ്ങളുടെയിടയില്‍ പൈതൃകാവകാശമായി നിങ്ങള്‍ വിഭജിച്ചെടുക്കേണ്ട ദേശമിതാണു്. ഇവയാണു് അവരുടെ ഓഹരികള്‍ -ദൈവമായ കര്‍ത്താവരുളിച്ചെയ്യുന്നു.   

ജറുസലെം കവാടങ്ങള്‍
30: പട്ടണത്തിന്റെ പുറത്തേക്കുള്ള കവാടങ്ങള്‍: നാലായിരത്തിയഞ്ഞൂറു മുഴം നീളമുള്ള വടക്കുവശത്തു മൂന്നു കവാടങ്ങള്‍ -  
31: റൂബന്റെയും യൂദായുടെയും ലേവിയുടെയും ഓരോന്നു്. ഇസ്രായേല്‍ ഗോത്രങ്ങളുടെ പേരിലാണു കവാടങ്ങളറിയപ്പെടുക.   
32: നാലായിരത്തിയഞ്ഞൂറു മുഴം നീളമുള്ള കിഴക്കുവശത്തു മൂന്നു കവാടങ്ങള്‍ - ജോസഫിന്റെയും ബഞ്ചമിന്റെയും ദാനിന്റെയും.   
33: നാലായിരത്തിയഞ്ഞൂറു മുഴം നീളമുള്ള തെക്കുവശത്തു മൂന്നു കവാടങ്ങള്‍ - ശിമയോന്റെയും ഇസാക്കറിന്റെയും സെബുലൂന്റെയും.   
34: നാലായിരത്തിയഞ്ഞൂറു മുഴം നീളമുള്ള പടിഞ്ഞാറുവശത്തു മൂന്നു കവാടങ്ങള്‍ വേഗാദിന്റെയും ആഷേറിന്റേ യും നഫ്താലിയുടെയും.   
35: നഗരത്തിന്റെ ചുറ്റളവു പതിനെണ്ണായിരം മുഴമായിരിക്കണം. ഇനിമേല്‍ നഗരത്തിന്റെ പേരു യാഹ്‌വെഷാമാ എന്നായിരിക്കും.